Sub Menu : เมนูย่อย
 โครงสร้างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. Wacoal Corporation 40,331,250 33.61
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 27,649,400 23.04
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 9,641,050 8.03
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6,113,020 5.09
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,879,600 4.07
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4,679,400 3.90
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 4,492,000 3.74
8. บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด 2,818,940 2.35
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,696,500 1.41
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 1,670,200 1.39
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 103,971,360 86.64
  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 120,000,000 100.00