Sub Menu : เมนูย่อย
 ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2560 การลดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับ International Commercial Coordination (Hong Kong) Limited
11 ส.ค. 2560 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
17 ก.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
06 ก.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณีประจำปี 2560
12 มิ.ย. 2560 การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
12 มิ.ย. 2560 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
15 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
04 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เม.ย. 2560 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ (เพิ่มเติม)
25 เม.ย. 2560 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์
25 เม.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2560 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท
24 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มี.ค. 2560 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
02 มี.ค. 2560 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
01 มี.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
28 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2560
13 ธ.ค. 2559 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
13 ธ.ค.. 2559 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด
11 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2559 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2560
09 พ.ย. 2559 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559
01 มิ.ย. 2559 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท
13 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11 พ.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2559 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
04 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559
24 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มี.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02 มี.ค. 2559 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
02 มี.ค. 2559 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
24 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3)
17 ก.พ. 2559 การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
17 ก.พ. 2559 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
05 ก.พ. 2559 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี
19 ม.ค. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
16 ธ.ค. 2558 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2559
13 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
13 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
09 พ.ย. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
09 พ.ย. 2558 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2559
14 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11 ส.ค. 2558 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
05 ส.ค. 2558 อนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี
05 ส.ค. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
27 ก.ค. 2558 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
18 มิ.ย. 2558 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจัดทำสื่อโฆษณา
13 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2558 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
08 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2558
26 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มี.ค. 2558 แจ้งการร่วมลงทุนจัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd.
04 มี.ค. 2558 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ธ.ค. 2557 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
12 ธ.ค. 2557 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2558
27 พ.ย. 2557 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน
12 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พ.ย. 2557 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
07 พ.ย. 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
07 พ.ย. 2557 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2558
15 ก.ย. 2557 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
14 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2557 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
07 ส.ค. 2557 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
01 ส.ค. 2557 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
25 ก.ค. 2557 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
15 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2557 การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารคลังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
08 พ.ค. 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
08 พ.ค. 2557 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
02 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เม.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2557
21 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 มี.ค. 2557 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 ก.พ. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
27 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ธ.ค. 2556 การได้มาซึ่งสินทรัพย์
24 ธ.ค. 2556 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2557
13 พ.ย. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 3/2556
13 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2556 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2557
08 พ.ย. 2556 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 2/2556
14 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด จากการควบบริษัท
06 ส.ค. 2556 สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนของ บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 พ.ค. 2556 ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
15 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พ.ค. 2556 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
03 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 เม.ย. 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2556
21 มี.ค. 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2556 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
07 มี.ค. 2556 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
04 มี.ค. 2556 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
01 มี.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
26 ธ.ค. 2555 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2556
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2555 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2556
08 พ.ย. 2555 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 มิ.ย. 2555 แจ้งการร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd.
26 มิ.ย. 2555 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
15 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
04 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 พ.ค. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
24 เม.ย. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2555 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
24 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 43
22 มี.ค. 2555 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2555 จ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
07 มี.ค. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
24 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี F45-3)