Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2559 2560 2561 2562 3M/63
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.59 2.71 2.96 2.80 0.97
เงินปันผลต่อหุ้น 1.30 1.50 1.80 1.90 n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 45.33 48.04 48.43 47.99 51.12
อัตราการจ่ายปันผล (%) 50.17 55.44 60.72 67.84 n.a.
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 2.71 3.21 3.83 4.04 n.a.
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 18.52 17.28 15.85 16.78 14.75
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.06 0.97 0.97 0.98 0.93
ราคาตลาดต่อหุ้น 48.00 46.75 47.00 47.00 47.50