Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2558 2559 2560 2561 9M/62
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.79 2.59 2.71 2.96 1.99
เงินปันผลต่อหุ้น 1.10 1.30 1.50 1.80 n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 43.17 45.33 48.04 48.43 47.31
อัตราการจ่ายปันผล (%) 39.48 50.17 55.44 60.72 n.a.
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 2.20 2.71 3.21 3.83 n.a.
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 17.94 18.52 17.28 15.85 17.46
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.16 1.06 0.97 0.97 0.98
ราคาตลาดต่อหุ้น 50.00 48.00 46.75 47.00 46.50