Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2557 2558 2559 2560 9M/61
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 2.79 2.59 2.71 2.30
เงินปันผลต่อหุ้น 2.40 1.10 1.30 1.50 n.a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 42.62 43.17 45.33 48.04 48.37
อัตราการจ่ายปันผล (%) 104.09 39.48 50.17 55.44 n.a
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 4.87 2.20 2.71 3.21 n.a
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 21.36 17.94 18.52 17.28 16.76
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.16 1.16 1.06 0.97 0.96
ราคาตลาดต่อหุ้น 49.25 50.00 48.00 46.75 46.25