Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2555 2556 2557 2558 2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 2.12 2.31 2.79 2.59
เงินปันผลต่อหุ้น 2.40 2.25 2.40 1.10 1.30*
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 43.41 41.68 42.62 43.17 45.33
อัตราการจ่ายปันผล (%) 69.01 106.16 104.09 39.48 50.17*
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 5.08 4.50 4.87 2.20 2.71*
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 13.59 23.59 21.36 17.94 18.52
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.09 1.20 1.16 1.16 1.06
ราคาตลาดต่อหุ้น 47.25 50.00 49.25 50.00 48.00

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.30 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560