Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2556 2557 2558 2559 9M/60
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 2.31 2.79 2.59 2.24
เงินปันผลต่อหุ้น 2.25 2.40 1.10 1.30 n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 41.68 42.62 43.17 45.33 47.11
อัตราการจ่ายปันผล (%) 106.16 104.09 39.48 50.17 n.a.
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 4.50 4.87 2.20 2.71 n.a.
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 23.59 21.36 17.94 18.52 16.93
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.20 1.16 1.16 1.06 1.02
ราคาตลาดต่อหุ้น 50.00 49.25 50.00 48.00 48.00