Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2555 2556 2557 2558 9M/59
กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 2.12 2.31 2.79 2.00
เงินปันผลต่อหุ้น 2.40 2.25 2.40 1.10 n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 43.41 41.68 42.62 43.17 44.53
อัตราการจ่ายปันผล (%) 69.01 106.16 104.09 39.48 n.a.
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 5.08 4.50 4.87 2.20 n.a.
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 13.59 23.59 21.36 17.94 19.70
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.09 1.20 1.16 1.16 1.11
ราคาตลาดต่อหุ้น 47.25 50.00 49.25 50.00 49.50