Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2556 2557 2558 2559 2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 2.31 2.79 2.59 2.71
เงินปันผลต่อหุ้น 2.25 2.40 1.10 1.30 1.50 *
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 41.68 42.62 43.17 45.33 48.04
อัตราการจ่ายปันผล (%) 106.16 104.09 39.48 50.17 55.44 *
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 4.50 4.87 2.20 2.71 3.21 *
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 23.59 21.36 17.94 18.52 17.28
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 1.20 1.16 1.16 1.06 0.97
ราคาตลาดต่อหุ้น 50.00 49.25 50.00 48.00 46.75

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561