Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  21 มี.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  21 มี.ค. 2562

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  21 มี.ค. 2562

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  21 มี.ค. 2562

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ในวันที่ 22 เมษายน 2562

  06 มี.ค. 2562

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

  06 มี.ค. 2562

การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  22 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

  21 ก.พ. 2562

การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  21 ก.พ. 2562

การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  31 ม.ค. 2562

การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ

  18 ธ.ค. 2561

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2562

  14 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

  14 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  12 พ.ย. 2561

แจ้งบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน และบริษัทย่อยเช่าพื้นที่จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  12 พ.ย. 2561

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2562

  01 พ.ย. 2561

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า

  01 พ.ย. 2561

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  24 ต.ค. 2561

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

  12 ต.ค. 2561

ไทยวาโก้ ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2561

  19 ก.ย. 2561

การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  19 ก.ย. 2561

การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  10 ส.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  24 ก.ค. 2561

แต่งตั้งกรรมการบริหาร

  04 ก.ค. 2561

ไทยวาโก้ คว้า 4 รางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2561

  03 ก.ค. 2561

ไทยวาโก้ ร่วมจัดกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10”