Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  26 ธ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  17 ธ.ค. 2562

ไทยวาโก้ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  16 ธ.ค. 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  02 ธ.ค. 2562

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563

  28 พ.ย. 2562

ไทยวาโก้ คว้ารางวัล Best Innovative Company Awards ในงาน SET Awards 2019

  18 พ.ย. 2562

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

  18 พ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  14 พ.ย. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  14 พ.ย. 2562

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  14 พ.ย. 2562

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  14 พ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

  12 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

  11 พ.ย. 2562

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2563

  28 ต.ค. 2562

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

  24 ต.ค. 2562

รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)

  22 ต.ค. 2562

รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

  22 ต.ค. 2562

การเพิ่มงบประมาณว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ

  13 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  23 ก.ค. 2562

แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

  02 ก.ค. 2562

ไทยวาโก้ คว้า 2 รางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2562

  01 ก.ค. 2562

ไทยวาโก้ ร่วมจัดกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11”

  24 มิ.ย. 2562

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  19 มิ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11"