Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  01 ธ.ค. 2563

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564

  19 พ.ย. 2563

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  16 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

  16 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

  10 พ.ย. 2563

การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)

  10 พ.ย. 2563

การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  10 พ.ย. 2563

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2564

  02 พ.ย. 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า

  02 พ.ย. 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  03 ก.ย. 2563

กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563

  31 ส.ค. 2563

แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด

  13 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.

  13 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

  13 ส.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

  10 ส.ค. 2563

ไทยวาโก้ ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2563

  03 ส.ค. 2563

ไทยวาโก้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

  03 ส.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2563

  03 ก.ค. 2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

  03 ก.ค. 2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

  02 ก.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  12 มิ.ย. 2563

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  12 มิ.ย. 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  12 มิ.ย. 2563

การลงทุนในหุ้นกู้จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน