Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  26 มี.ค. 2563

แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563

  20 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  20 มี.ค. 2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันที่ 22 เมษายน 2563

  03 มี.ค. 2563

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

  03 มี.ค. 2563

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  03 มี.ค. 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  21 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

  26 ธ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  17 ธ.ค. 2562

ไทยวาโก้ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  16 ธ.ค. 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  02 ธ.ค. 2562

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563

  28 พ.ย. 2562

ไทยวาโก้ คว้ารางวัล Best Innovative Company Awards ในงาน SET Awards 2019

  18 พ.ย. 2562

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

  18 พ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท