Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  25 เม.ย. 2560

ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 44

  25 เม.ย. 2560

การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ (เพิ่มเติม)

  25 เม.ย. 2560

การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์

  25 เม.ย. 2560

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  25 เม.ย. 2560

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท

  24 เม.ย. 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

  23 มี.ค. 2560

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  23 มี.ค. 2560

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันที่ 24 เมษายน 2560

  02 มี.ค. 2560

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

  02 มี.ค. 2560

แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

  02 มี.ค. 2560

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  01 มี.ค. 2560

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  28 ก.พ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

  26 ธ.ค. 2559

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2560

  13 ธ.ค. 2559

การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

  13 ธ.ค. 2559

แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด

  11 พ.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  09 พ.ย. 2559

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  09 พ.ย. 2559

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2560

  09 พ.ย. 2559

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

  27 ต.ค. 2559

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

  19 ต.ค. 2559

ไทยวาโก้ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

  15 ส.ค. 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

  15 ส.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  10 ส.ค. 2559

แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559