Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  20 เม.ย. 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  22 มี.ค. 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  22 มี.ค. 2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 23 เมษายน 2561

  07 มี.ค. 2561

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข)

  06 มี.ค. 2561

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

  06 มี.ค. 2561

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  26 ก.พ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

  25 ธ.ค. 2560

แจ้งการปิดกิจการของ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด

  14 ธ.ค. 2560

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2561

  30 พ.ย. 2560

ไทยวาโก้ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ในงาน SET Awards 2017

  20 พ.ย. 2560

ไทยวาโก้ ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงาน SET in the City 2017 ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

  13 พ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  10 พ.ย. 2560

การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด (เพิ่มเติม)

  09 พ.ย. 2560

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2561

  09 พ.ย. 2560

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า

  09 พ.ย. 2560

การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด

  09 พ.ย. 2560

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  24 ต.ค. 2560

ไทยวาโก้ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) ในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2560

  17 ต.ค. 2560

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3