07 พ.ย. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)


  31 ต.ค. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


  10 ต.ค. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


  06 ต.ค. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงเพื่อให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ที่รณรงค์ให้หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและสตรีสูงอายุในชุมชน ได้ตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ด้วยการส่งเสริมให้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี โดยล่าสุดร่วมกับสำนักงานเขตสาทร นำโดย นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นำโดย นายแพทย์กมลรัตน์ จงธนากร จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรจัดให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอนวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเอง โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ หากพบความผิดปกติจะส่งตรวจซ้ำด้วยเครื่องตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากขึ้นโดยทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ และหากพบร่องรอยของโรคก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป


  28 ก.ย. 2566

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไทยวาโก้ให้ความสำคัญกับพนักงาน มีการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตการทำงาน


  27 ก.ย. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เป็นรายแรกชองประเทศไทย (Circular Economy Management System : CEMS) จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ภายใต้ขอบเขต ยกทรง เครื่องหมายการค้า WACOAL

การรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ด้วยการนำขยะหรือของเสียที่ถูกใช้แล้วมาผลิตซ้ำหรือใช้ประโยชน์ใหม่ เกิดการหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัด ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการดำเนินการโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น

- โครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” นำขวดพลาสติกมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นเส้นด้าย เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

- โครงการ “Traval Bra บราม้วนได้” นำยางพารามาทำเป็นโครงชุดชั้นในแทนโครงเหล็ก

- โครงการ “Wacoal Braday” รับบริจาคชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพมาจัดการอย่างมีระบบและกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยลดขยะชุมชน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

- แคมเปญ Wacoal Love Earth ที่มีแนวคิด “NOT A COLLECTION. IT’S OUR MISSION.” เพราะวาโก้ไม่ใช่แค่คอลเลกชันชุดชั้นใน แต่คือภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) คือ เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


  03 ส.ค. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No. 1 Brand Thailand 2023 Award หมวด Underwear ซึ่งแบรนด์ Wacoal ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer และสถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วประเทศที่มีต่อแบรนด์ Wacoal มาอย่างยาวนาน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ตลอดจนใส่ใจต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ Wacoal เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค


  27 ก.ค. 2566

เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ระดับเพชร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ความปลอดภัยถือว่าหัวใจหลักที่สำคัญของการทำงานในทุกองค์กร “ไทยวาโก้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยมีการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์


  03 ก.ค. 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจชุดชั้นในสตรีที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และบริหารงานด้วยระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Management System : CEMS) จัดแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด WACOAL LOVE EARTH “NOT A COLLECTION. IT’S OUR MISSION.” เพราะวาโก้ไม่ใช่แค่คอลเลกชันชุดชั้นใน แต่คือภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27

บริษัทฯ ได้เปิดตัว 2 คอลเลคชันใหม่ คือ "WACOAL INDIN" ชุดชั้นในที่รังสรรค์ด้วยความงามจากสีสันธรรมชาติของชั้นดิน อีกทั้งเพิ่มคุณค่าในการสวมใส่ด้วยการผลิตจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน และ "WACOAL FREEDOM อิสระ…ที่ไม่มีนิยาม” รุ่น Limited Underwear เช่น กางเกงบ็อกเซอร์ผ้าลูกไม้สำหรับผู้ชายที่พร้อมเปิดกว้างรับสิ่งใหม่และเพิ่มเติมสีสันให้กับชีวิต โดยภายในงานผู้เข้าชมสามารถติดตามชมภารกิจวาโก้รักษ์โลก ด้วยการนำแท่น Icon วางตามหัวข้อภารกิจของวาโก้ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง “BCG Model"

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดแสดง Wacoal Love Earth Fashion Show 2023 ที่นำเสนอผ่าน WACOAL FOR ALL MODEL ทั้ง 3 ธีม ได้แก่

1. WACOAL NFT เมื่อโลกจริงมาเชื่อมกับโลกเสมือน

2. WACOAL FOR ALL ชุดชั้นในวาโก้สำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ อีกทั้งวาโก้ทุกชิ้นยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุรีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. WACOAL INDIN ชุดชั้นในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีของชั้นดิน 4 เฉดสี


  24 เม.ย. 2566

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  28 พ.ย. 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีคุณการุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการสร้างความเสมอภาค และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทำ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง


  27 ต.ค. 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

  14 ก.ย. 2565

วาโก้เป็นเพื่อนที่ปรึกษาเรื่องบรา เราเชี่ยวชาญด้านสรีระทุกเพศทุกวัย และเข้าใจว่าในทุกเรื่องราวของชีวิต ย่อมมีความ สวยงามซ่อนอยู่ข้างใน ปลุกความสดใสในตัวคุณให้กลับมามั่นใจ ผ่านเรื่องราวของกัสกับลี่ เพื่อนรัก นักสปอย ในแคมเปญบรา สู้ชีวิต…แต่เพื่อนสู้กลับ จากแบรนด์วาโก้ ซึ่งอีกหนึ่งแคมเปญพิเศษที่ต้องการสื่อถึงวิธีเลือกชุดชั้นในอย่างถูกต้อง และย้า เตือน ให้กับคุณสาวๆ ว่าบราเก่าเราต้องเปลี่ยน! เพื่อให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกนั้นเอง

การที่ผู้หญิงจะมีบราหลายตัวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเรื่องแปลกหากคุณยังเก็บบราไว้มากมาย ทั้งที่บราเหล่านั้น สายหล่น คัพเหลือ เนื้อปลิ้น หลังลอย ใส่แล้วอึดอัด ฯลฯ เพราะชุดชั้นใน....ไม่ใช่แค่เรื่องข้างใน ถ้าจะสวยต้องสวยให้สุด ด้วยไอเทมนี้ จะช่วยในเรื่องการเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจให้กับทุกชุดที่เราสวมใส่ ทา ให้สาวๆ ดูดี จะไปงาน ไหนก็รอด! ดังนั้นถือได้ว่าชุดชั้นในเป็นอีกหนึ่งไอเทมสา คัญที่ช่วยพยุงเต้าทรงให้คุณใส่เสื้อผ้าแล้วดูดี และน่ามอง แล้วคุณล่ะ เปลี่ยนบราใหม่แล้วหรือยัง ถ้ายัง! ไม่ว่าจะมีปัญหาแบบไหน เพื่อนจะช่วยหาทางออกให้คุณได้

วาโก้คือเพื่อนที่ตอบโจทย์ทุกเรื่อง บรา บรา บรา...ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ พร้อมให้คา ปรึกษากับเพื่อนๆ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 22.00น. จบทุกปัญหา ที่เพื่อนๆ กังวล เพราะวาโก้…เข้าใจทุกเรื่องสรีระ เช่น คัพใหญ่ ใส่แล้วหลวม ปรึกษา ฟรี!! หรือซื้อชุดชั้นในผิดไซซ์ เราก็มีบริการ เปลี่ยนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ Wacoal Shop และทุกช่องทางออนไลน์ **เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกาหนดฯ สามารถชมวิดีโอแคมเปญพิเศษ บราสู้ชีวิต....แต่เพื่อนสู้กลับ ได้ทาง YouTube Wacoal Thailand: https://bit.ly/3BoxTne บริการให้คา ปรึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-2969979 Line Official: https://bit.ly/3eaE4lq หรือ Inbox Facebook: Wacoalthailand ช๊อปมันส์ทุกแพลตฟอร์ม คลิกเลย Wacoal Thailand: https://bit.ly/3dYfy70 Shopee: https://bit.ly/3TrILYr Lazada: https://bit.ly/3ADHtkm JD Central: https://bit.ly/3edJ9td Central Online: https://bit.ly/3PZwyr3 ICC Shopping: https://bit.ly/3Rn2iY6


  09 ส.ค. 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No. 1 Brand Thailand 2021 - 2022 Award หมวด Underwear ซึ่งแบรนด์ Wacoal ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นใน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วประเทศที่มีต่อแบรนด์ Wacoal มาอย่างยาวนาน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ตลอดจนใส่ใจต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ Wacoal เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค


  04 ก.ค. 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ดูแลใส่ใจทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง“BCG Model” การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ชุดชั้นในซึ่งผลิตด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ยางพารา เยื่อไผ่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ชุดชั้นในสำหรับออกกำลังกายที่ผลิตด้วยเส้นใยจากวัสดุรีไซเคิล เช่น เศษแห-อวนในท้องทะเล และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ชุดชั้นในที่ใส่แล้วเย็นสบาย แห้งเร็ว ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดูแลผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยการรับบริจาคบราที่เสื่อมสภาพไม่ใช้แล้ว ไปเผาให้พลังงานไฟฟ้า (Waste to Energy) ภายใต้โครงการ “Wacoal Braday” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมทั้งการนำบราเก่ามาอัพไซเคิล (Upcycle) สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพียงหนึ่งเดียวในโลก ในโครงการ “เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์”


  25 เม.ย. 2565

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 49 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  27 ต.ค. 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  27 เม.ย. 2564

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 48 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  15 ธ.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2563 กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการนี้ คุณเมธา สุภากร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจาก คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง


  19 พ.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  10 ส.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยคัดเลือกจาก 803 บริษัทจดทะเบียน


  03 ส.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  07 เม.ย. 2563

คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228 ล้านบาท และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม ที่ได้กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใหม่ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เมษายน 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 47 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก


  07 เม.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และยกเลิกระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยคลี่คลาย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


  17 ธ.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  28 พ.ย. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Mood Travel Bra ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ในการนี้ คุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรม รวมไปถึงมีกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร โดยสำหรับ Wacoal Mood Travel Bra เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยนำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” มาผสมผสานกับชุดชั้นในสตรี ทำให้ชุดชั้นในสามารถม้วน และคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุ่นได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดที่จัดเก็บทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง อีกทั้งแผ่นยางพาราเป็นฐานรองเต้าทรงแทนโครงเหล็ก ช่วยลดการกดเจ็บ โอบอุ้มและยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป


  28 ต.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  17 ต.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนายจ้างที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ

ในการนี้ คุณอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับทองแดง จาก คุณปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ สโมรสรทหารบก


  02 ก.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Wacoal Oh my NUDES! ที่สุดแห่งนวัตกรรม..กางเกงใน นุ่ม เนียน แนบเนื้อ” ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Seamless NUDES ซึ่งเป็นการผสานนวัตกรรมระหว่าง Seamless และ Bonding เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทย เกิดเป็นกางเกงในไร้ขอบ ไร้ตะเข็บ ให้ความนุ่ม เบาสบาย เรียบเนียนพิเศษ เสมือนใส่ถุงน่อง

รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Triangle Bra บรายกกระชับ ปรับสมดุล เพื่ออกสวยสมบูรณ์แบบ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในที่สามารถช่วยจัดสมดุลให้หน้าอกสวยสมบรูณ์แบบ ด้วยการคิดค้นพัฒนาฟองน้ำใหม่ให้สามารถรองรับน้ำหนักเต้าทรงได้เป็นอย่างดี ระบายและถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโครงลวดใหม่ให้สามารถโอบกระชับและเก็บเนื้อด้านข้างได้ดีมากยิ่งขึ้น


  01 ก.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้อง Silk 3 - 4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562


  23 เม.ย. 2562

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 46 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  30 มี.ค. 2562

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม สมทบทุนโรงพยาบาลขอนแก่น 15 ล้านบาท เปิดตัว “ศูนย์รักษ์เต้านม” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็น ศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินิจฉัยและบาบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม

พิธีเปิดศูนย์รักษ์เต้านม ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคาน้อย จ.อุดรธานี ทาพิธีเจิมศูนย์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนและศิษยานุศิษย์ร่วมนมัสการเป็นจานวนมาก และมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการระดมทุนและผสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วย ณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า “ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยใหม่มากขึ้นทุกปี การเปิดศูนย์รักษ์เต้านมครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีทั้งสาหรับชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน ซึ่งจะได้เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้ในการดูแลสุขภาพสู่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย เรียกว่าเป็นการป้องกันโรคตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ คือให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งและดูแลรักษาจนถึงระยะสุดท้าย ที่ผ่านมา ทางรพ.ได้ส่งทีมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ วิธีสังเกตสัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านม วิธีตรวจเต้านมด้วยการคลา การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้สตรีชาวอีสานกลุ่มเสี่ยงทุกช่วงอายุเห็นความสาคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำ”

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการระดมทุน ระบุว่า ศูนย์รักษ์เต้านมแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากความทุ่มเทและความร่วมมือจากหลายฝ่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องการให้ความเจริญด้านการแพทย์กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และสร้างความสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนนาโดยโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โครงการเพื่อสังคมภายใต้การดาเนินงานของวาโก้ ที่ได้ร่วมสมทบทุน 15 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ และในโอกาสวันเปิดศูนย์รักษ์เต้านม วาโก้ยังมอบชุดชั้นใน Balancing Bra และหมวกสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรวมมูลค่า 255,000 บาท ทาให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ขอนแก่นถือเป็นเป้าหมายแรกที่เราเลือกและทาได้สาเร็จ ทาให้โรงพยาบาลขอนแก่นมี ศูนย์มะเร็ง เต้านมที่ให้บริการด้านตรวจรักษาที่ครบวงจรมากที่สุดในภูมิภาคอีสาน ในอนาคตเรายังมีแผนที่จะขยาย โมเดลการพัฒนาด้านสาธารณสุขเช่นนี้ต่อไปยังภาคเหนือด้วย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากทาได้สาเร็จ ความหวังที่จะช่วยให้ ผู้หญิงไทยไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งเต้านมก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป” นพ.ศุภกร กล่าวทิ้งท้าย


  21 มี.ค. 2562

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม โครงการที่ทางวาโก้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 โดยในปีนี้จะสื่อสารในรูปแบบ “บราเก่า เราขอ” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นโครงการที่รับบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์ และนำบราเก่าเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายโดยการ เผาในระบบปิดร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดขยะชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงวาโก้ยังได้มอบวัสดุใหม่คุณภาพดีที่ใช้ประกอบบรา นำไปสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เป็นการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของผลิตภัณฑ์วาโก้ ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

“วาโก้ บราเดย์” ดำเนินการภายใต้แนวคิด Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์ คือการกำจัดขยะให้มีปริมาณคงเหลือน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติภายใต้สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่รวมทั้งประเทศไทยเองด้วย โดยมีหลักการสำคัญ คือ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนำวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างงานใหม่ๆ ให้กับชุมชน เพราะปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหามลภาวะก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนควรจะตระหนักถึง และหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง ลดปริมาณขยะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและนำมากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยโครงการนี้ใช้หลัก 3R คือ

1. Reuse การบริจาควัสดุใหม่ที่ใช้ประกอบบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำวัสดุไปทำเป็นชิ้นงานฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน

2. Reduce นำบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้ว จากการรับบริจาคนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย แล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ในกระบวนการเผาระบบปิดที่อุณหภูมิ 1800 องศาเซลเซียส ด้วยความร้อนที่สูงมาก ขยะจะถูกเผาไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้า จะลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

3. Recycle การนำเศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

บุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทวาโก้ฯ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญและดูแลในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค จนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ จึงเกิดโครงการ วาโก้ บราเดย์ขึ้นมา เพื่อรับบริจาค บราเสื่อมสภาพ และนำบราเก่าเหล่านั้นไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดขยะชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะบรา 1 ตัว ใช้เวลาย่อยสลายเองตามธรรมชาติเฉลี่ยนานกว่า 100 ปี เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่เป็นโพลีเมอร์ หากทิ้งให้เป็นขยะตกค้างด้วยการฝังกลบจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม แต่หากนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนกลับช่วยลดการใช้แก๊ส, น้ำมัน, ถ่านหินได้ รวมทั้งลดปัญหาสภาวะโลกร้อน อีกทั้งโครงการวาโก้ บราเดย์ ยังได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กกลุ่มที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน มีกำลังใจสร้างอาชีพมีรายได้ และสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเปี่ยมคุณค่ามีความสุข นับว่าโครงการนี้ก่อเกิด Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดยวาโก้มอบวัสดุใหม่คุณภาพดีที่ใช้ประกอบบรา อาทิ ผ้า, ลูกไม้, ฟองน้ำ, สายบ่า และยาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือจาก บมจ.ไทยวาโก้ ที่มามอบองค์ความรู้ เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ให้ชิ้นงานมีมูลค่าและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อร่วมเป็นผู้มอบโอกาสที่ดีในสร้างกำลังใจและสร้างคุณค่าให้กับสตรีเหล่านี้”

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “สืบเนื่องมาจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 เป็นวันกำเนิดบราตัวแรกของโลก ซึ่งถือเป็น “วันบราเดย์” และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ของทุกปี บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำชุดชั้นในของไทย จึงจัดโครงการ "วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ต่อเนื่องเป็นที่ 8 โดยจะสื่อสารในรูปแบบ “บราเก่า เราขอ” ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะจากสถิติประชากรหญิงในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 10-69 ปี จำนวน 28,182,451 คน* จากการสำรวจพบว่าใน 1 ปี ผู้หญิง 1 คนจะซื้อบรา 5-12 ตัว และทิ้งบราเก่า 2 ตัว บรา 1 ตัว มีน้ำหนักเฉลี่ย 100 กรัม เท่ากับว่าใน 1 ปี จะมีขยะเพิ่มขึ้นถึง 5,636 ตัน จึงอยากเชิญชวนให้ผู้หญิงไทยแสดงพลังรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์มาร่วมบริจาคกับวาโก้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า โดยเผาในระบบปิดไร้เถ้าและเขม่าควัน เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้ถ่านหิน ที่ใช้เป็นพลังงานในการผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด Zero Waste ขยะ = ศูนย์ หรือขยะเท่ากับศูนย์นั่นเอง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยกระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คสุขภาพบรา เพื่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี”

โครงการ วาโก้ บราเดย์ ได้รับบริจาคจากประชาชนตั้งแต่เริ่มโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 300,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชนจำนวน 30 ตัน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 1,800 ต้น หรือการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 36 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า วาโก้จึงขอเชิญชวนผู้หญิงทุกคนมาร่วมมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและประเทศ ด้วยการร่วมบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วกับโครงการ“วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ได้แล้ววันนี้ ที่วาโก้ช้อปและเคาน์เตอร์วาโก้ ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-296-9979


  11 พ.ย. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมส่งต่อพลังใจและความห่วงใย ในกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ด้วยการประดิษฐ์ตกแต่งหมวกอย่างสวยงาม เพื่อนำไปมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ โดยกิจกรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของ ‘วาโก้’ ที่เชื่อว่า ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัย รวมทั้งใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มะเร็งเต้านม” ที่ปัจจุบันพบว่า สถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ในไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 15,000 รายต่อปี ซึ่งการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างมาก แต่จะส่งผลกระทบทำให้ผู้ป่วยผมหลุดร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม เพื่อสวมใส่ปกคลุมศีรษะให้เกิดความมั่นใจในการปรากฏตัวสู่สังคม แต่ด้วยขั้นตอนการผลิตวิกผมต้องใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการริเริ่มจัดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ในครั้งนี้”

ที่ผ่านมา ‘วาโก้’ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อจิตอาสาทำความดีทั้งในและนอกองค์กรอย่างชัดเจน ครั้งนี้ก็เช่นกันที่เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการออกสู่สังคมอีกครั้ง พร้อมทั้งอยากที่จะส่งมอบพลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้าย และมีสุขภาพแข็งแรงโดยฉับพลัน อีกทั้งยังคงเน้นจุดยืนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ทำการบริจาควัตถุดิบให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคม ทำการผลิตหมวกเหล่านี้ขึ้น และท้ายสุดเราก็ไม่ลืมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับกว่า 3,000 ชีวิต มาร่วมตกแต่งหมวกจำนวน 3,500 ใบ ให้มีความสวยงามก่อนส่งมอบให้แก้ผู้ป่วย กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี และลดช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับหมวกทั้งหมดทาง ‘วาโก้’ จะนำไปมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐที่ดูแลการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 8 แห่งด้วยกัน

“สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่ในตอนนี้ ‘วาโก้’ อยากที่จะส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ป่วยทุกท่าน เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยทุกรายต้องการกำลังใจทั้งในช่วงการรักษา หรือแม้กระทั่งช่วงพักฟื้น ส่วนท่านใดที่เพิ่งตรวจพบก็อย่าท้อแท้ เพราะโรคนี้หากตรวจพบเร็ว และได้รับรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถรักษาให้หายได้ ที่สำคัญอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนหันมาตระหนักถึงภัยของโรคร้ายนี้ และรู้จักการดูแลสุขภาพเต้านมอย่างถูกวิธี พร้อมหมั่นตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้หญิงวัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้หญิงไทยห่างไกลและปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม” นางสาวการุณี กล่าวทิ้งท้าย


  24 ต.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  12 ต.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร


  26 ก.ย. 2561

14 กันยายน 2561 – ไทยวาโก้ จับมือ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) สานต่อโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” จัดพิธีรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรา เพื่อกระจายจุดรับบริจาคสู่สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้ารณรงค์ประชาชนยุค 4.0 ตื่นตัว หวังช่วยลดปริมาณขยะล้นเมือง ซึ่งในปี 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงถึง 10,678 ตันต่อวัน

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การสานต่อโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” ในครั้งนี้ว่า ไทยวาโก้ มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เราได้ลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และล่าสุดบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Beat Plastic Pollution" หรือ "รักษ์โลก ลดพลาสติก" ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมกันรณรงค์และพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครสีเขียวอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยจัดพิธีรับมอบกล่องรับบริจาคบราให้กับสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชนทั่วไปนำบราเสื่อมสภาพมาบริจาค ณ สำนักงานเขต นำไปสู่การรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ไทยวาโก้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังที่ช่วยให้กรุงเทพฯ มีความสะอาด เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวอันดับต้นของโลก บริษัทฯ จึงได้ผลิตหมวกกันแดดจำนวน 4,400 ใบให้กับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งวัตถุดิบให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกด้วยงานฝีมืออันประณีต นับเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

“วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" มีการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีกำลังใจพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งและมีคุณค่า “เราเชื่อมั่นที่สุดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นวาระสำคัญระดับชาติ เพื่อปลุกกระแสรักษ์โลก และรณรงค์ให้ประชาชนยุค 4.0 หันมาตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันหยุดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา” นายบุญดี กล่าวทิ้งท้าย สำหรับกล่องรับบริจาค จะเริ่มนำไปตั้งภายในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ระยะเวลา 1 ปี ในกิจกรรมครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสาวๆ ทั่วกรุงเทพฯ นำบราเสื่อมสภาพมาบริจาค เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป


  07 ก.ย. 2561

“บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนักว่าทุกการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประเทศและสังคมโดยรวม” ซึ่งเป็นนโยบายหลักขององค์กร ที่ต้องการให้กับบุคลากร ตระหนักต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

โดยในวันที่ 6 กันยายน 2561 ไทยวาโก้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ปฏิวัติตัวเอง ด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และตระหนักว่า คนไทยสามารถเอาชนะคอรัปชัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งเป็นประธานในการจัดงาน ได้กล่าวว่า “การคอร์รัปชัน เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมายาวนาน หากทุกคนเห็นปัญหาคอร์รัปชันแล้วนิ่งเฉย เหมือนเป็นการทำลายบ้านเมือง ดังนั้นการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งหากเราสามารถกำจัดไปได้ จะทำให้เศรษฐกิจ สังคม ได้พัฒนายิ่งขึ้น” ภายในงาน มีการปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ "ปลุกพลังคนไทยสู้โกง" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมมอบโล่ประกาศยกย่อง 7 บุคคลตัวอย่างที่ลุกขึ้นมาสู้โกง

#ไทยวาโก้ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ #ไทยวาโก้ไร้คอร์รัปชัน #WACOALsaynotocorruption


  22 ส.ค. 2561

จัดโครงการ“ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี2561” ร่วมกับภาครัฐและชุมชน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของผู้หญิง มาเป็นระยะเวลานานกว่า 16 ปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและประชาชน เพื่อรณรงค์ ป้องกัน สนับสนุน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บริจาคยกทรงและเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยยากไร้ผ่านกิจกรรม Wacoal Balancing Bra Donation, บริจาคเงินสมทบและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับองค์กรด้านสาธารณสุข, จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” ตั้งแต่ปี 2555-2560 (ระยะเวลา 6ปี)

โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม “ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อเพื่อนพนักงาน ” ณ บริษัทไทยวาโก้ให้กับพนักงานภายในบริษัท และต่อยอดแนวคิดสานพลังประชารัฐ ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคม จัดโครงการตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนเจริญกรุง 89 โดยทั้งสองกิจกรรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และเพื่อให้ได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นจากแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม” จากนั้นได้มีการสาธิตและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง นอกจากนั้นทาง Wacoal Body Clinic มาให้ความรู้ในเรื่องของชุดชั้นในพิเศษสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมอีกด้วย


  04 ก.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 4 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2561 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Product ในผลงานชื่อ “TRAVEL BRA : บราม้วนได้” ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในสำหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราม้วนได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย ไร้แรงกดทับจากโครงลวด และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยนำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” ที่มีคุณสมบัติพิเศษของแผ่นยาง สามารถม้วน บิดงอและคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุ่นได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดที่จัดเก็บทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง มาผสมผสานกับชุดชั้นใน ให้กลายเป็นฐานรองเต้าทรงแทนโครงเหล็ก เพื่อลดการกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้มและยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รางวัลเอกสารนำเสนอดีเด่นอันดับ 2 อีก 1 รางวัล

รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment ในผลงานชื่อ “Wacoal Eco Factory” ด้วยการบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร ทำให้มีปล่อยของเสียเป็นศูนย์ หรือมีของเสียเกิดน้อยที่สุด มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน มีการดำเนินกิจกรรมที่น่าเชื่อถือ และมีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรอบ

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Petty Award ในผลงานชื่อ “ซองที่ใช่” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเย็บชุดชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในการกุ๊นยางขอบล่างยกทรง ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการเย็บเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนการผลิต และลดการสูญเสียวัตถุดิบ

รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Body Base Burn Edition ชุดชั้นในเพื่อการเกลี่ยเนื้อส่วนเกิน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมผ้า VISCOMAGIC ด้วยเทคนิคพิเศษ Burn out printing เป็นการละลายเส้นใยเฉพาะจุด ส่งผลให้บริเวณเส้นใยที่ละลายออกมา เนื้อผ้าจะบางลงและมีแรงยืดมากขึ้น ทำให้ผ้ามีมิติความหนา-บาง ต่างระดับ มีแรงกระชับในตำแหน่งที่ต้องการแทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนียนเรียบ ไม่ระคายเคืองบนผ้าผืนเดียวกัน ทำให้เกิดความสวยงาม มีแฟชั่น และมีฟังก์ชั่นในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพกและต้นขาให้เนียนเรียบและยกก้นสวย


  03 ก.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้อง Silk 2 - 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561


  30 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นวัตกรรม Wacoal Body Clinic เป็นการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษ และแก้ปัญหาด้านสรีระเฉพาะบุคคลที่ชุดชั้นในสตรีทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) Balancing Bra : ยกทรงและเต้านมเทียมสำหรับผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านม 2) Clinical Wear : เสื้อผ้าสำหรับบาดแผลไหม้ 3) Surgical Wear : ชุดกระชับสัดส่วนหลังการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรม 4) Healthy Care : ชุดเพื่อดูแลและเสริมบุคลิกภาพ 5) Exclusive Foundation : ชุดชั้นในขนาดพิเศษ 6) Magic Body : ชุดชั้นในปรับทรวดทรงสำหรับผู้ต้องการแปลงเพศ 7) Individual Design : บริการสั่งตัดและออกแบบตามความต้องการลูกค้า ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ และเป็นการส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดการพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง


  20 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าชิงรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Innovative Company Awards) ซึ่งจะประกาศผลในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560


  17 ต.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  06 ก.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CHAIRMAN AWARDS ประเภท System & Process จากผลงาน The Smart Kaizen System ประเภท System & Process ในพิธีมอบรางวัล นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 13) ณ ศูนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  04 ก.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560


  20 มิ.ย. 2560

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมสอบถามข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ


  25 เม.ย. 2560

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 44 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  27 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น


  19 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


  07 ก.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รวมพลังแสดงความมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน ของทุกปี โดยมีคุณมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท และคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงพลังความมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชั่น ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีปราศจากการคอร์รัปชั่น


  04 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8” โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559


  02 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ (จำกัด มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ระดับเพชร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


  01 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Product จากผลงาน Wacoal Seamless Bra และประเภท Energy Saving จากผลงาน Renovation Building for Energy Conservation ในพิธีมอบรางวัล นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 12) ณ ศูนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  06 มิ.ย. 2559

บมจ.ไทยวาโก้ โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร และคุณพงษ์สันติ วงษ์เสริมหิรัญ ผช.ผอ.ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมลงนามประกาศปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

โดยมีม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชฑูต และองค์กรระหว่างประเทศรวม 17 องค์การ ภายใต้โครงการ “The Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum”ลงนามประกาศปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป


  26 เม.ย. 2559

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  12 เม.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 10 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ


  08 มี.ค. 2559

นายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บมจ.ไทยวาโก้ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล EPIF 2016 AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ บริษัทที่ดีเด่น ในการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่รางวัล ในงาน “อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products International Fair 2016 (EPIF 2016)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘24 - hour Eco Life’ หรือ “รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง” ร่วมจัดงานโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


  11 ก.พ. 2559

นายวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ , อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), สมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ บรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดตัวโครงการ “วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปี 5 ณ โชว์รูมผลิตภัณฑ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล


  26 ต.ค. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น


  29 มิ.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558


  16 มิ.ย. 2558

20 พ.ค. 58 ตัวแทนคณะผู้บริหาร Wacoal Group มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล ในโครงการ "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล


  28 เม.ย. 2558

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 42 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  16 เม.ย. 2558

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ESG100 Certificate 2015 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท


  01 เม.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ