Sub Menu : เมนูย่อย
 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address
กรรมการตรวจสอบ-auditcommittee@wacoal.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ0-2289-3100-9 ต่อ 490hr@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0591audit@wacoal.co.th
คณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น0-2289-3100-9 ต่อ 385cac@wacoal.co.th
เลขานุการบริษัท0-2689-8324secretariat@wacoal.co.th

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

  • บริษัทฯ คุ้มครองสิทธิของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
  • 1. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวเลือกที่จะเปิดเผยตนเองจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • 2. บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล โดยผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
  • 3. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่หรือคุกคาม ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง และจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการข่มขู่หรือคุกคาม
  • 4. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษตามระดับความร้ายแรงแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
  • 5. ในกรณีที่สอบสวนแล้วไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ลงโทษผู้แจ้งโดยเจตนาสุจริต และสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายตามความเหมาะสม เป็นธรรม
  • 6. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ร้องเรียน หรือ พนักงานที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  • 7. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต อันส่งผลให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคคลของบริษัทฯ สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย