Sub Menu : เมนูย่อย
 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป