30 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นวัตกรรม Wacoal Body Clinic เป็นการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษ และแก้ปัญหาด้านสรีระเฉพาะบุคคลที่ชุดชั้นในสตรีทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) Balancing Bra : ยกทรงและเต้านมเทียมสำหรับผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านม 2) Clinical Wear : เสื้อผ้าสำหรับบาดแผลไหม้ 3) Surgical Wear : ชุดกระชับสัดส่วนหลังการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรม 4) Healthy Care : ชุดเพื่อดูแลและเสริมบุคลิกภาพ 5) Exclusive Foundation : ชุดชั้นในขนาดพิเศษ 6) Magic Body : ชุดชั้นในปรับทรวดทรงสำหรับผู้ต้องการแปลงเพศ 7) Individual Design : บริการสั่งตัดและออกแบบตามความต้องการลูกค้า ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ และเป็นการส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดการพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง


  20 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าชิงรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Innovative Company Awards) ซึ่งจะประกาศผลในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560


  17 ต.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


  06 ก.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CHAIRMAN AWARDS ประเภท System & Process จากผลงาน The Smart Kaizen System ประเภท System & Process ในพิธีมอบรางวัล นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 13) ณ ศูนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  04 ก.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560


  20 มิ.ย. 2560

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมสอบถามข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ


  25 เม.ย. 2560

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 44 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  27 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น


  19 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


  07 ก.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รวมพลังแสดงความมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน ของทุกปี โดยมีคุณมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท และคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงพลังความมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชั่น ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีปราศจากการคอร์รัปชั่น


  04 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8” โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559


  02 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ (จำกัด มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ระดับเพชร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


  01 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Product จากผลงาน Wacoal Seamless Bra และประเภท Energy Saving จากผลงาน Renovation Building for Energy Conservation ในพิธีมอบรางวัล นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 12) ณ ศูนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  06 มิ.ย. 2559

บมจ.ไทยวาโก้ โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร และคุณพงษ์สันติ วงษ์เสริมหิรัญ ผช.ผอ.ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมลงนามประกาศปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

โดยมีม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชฑูต และองค์กรระหว่างประเทศรวม 17 องค์การ ภายใต้โครงการ “The Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum”ลงนามประกาศปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป


  26 เม.ย. 2559

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  12 เม.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 10 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ


  08 มี.ค. 2559

นายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บมจ.ไทยวาโก้ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล EPIF 2016 AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ บริษัทที่ดีเด่น ในการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่รางวัล ในงาน “อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products International Fair 2016 (EPIF 2016)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘24 - hour Eco Life’ หรือ “รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง” ร่วมจัดงานโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


  11 ก.พ. 2559

นายวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ , อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), สมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ บรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดตัวโครงการ “วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปี 5 ณ โชว์รูมผลิตภัณฑ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล


  26 ต.ค. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น


  29 มิ.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558


  16 มิ.ย. 2558

20 พ.ค. 58 ตัวแทนคณะผู้บริหาร Wacoal Group มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล ในโครงการ "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล


  28 เม.ย. 2558

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 42 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  16 เม.ย. 2558

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ESG100 Certificate 2015 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท


  01 เม.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ


  27 พ.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) และ รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000-10,000 ล้านบาท รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม


  18 พ.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000-10,000 ล้านบาท รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด


  27 ต.ค. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2557 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard


  22 ก.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จัดกิจกรรม Company Visit ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ผลดำเนินงาน และทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ


  22 เม.ย. 2557

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 41 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ


  08 เม.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ


  07 เม.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 8 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ