Sub Menu : เมนูย่อย
 ประวัติบริษัท

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533
 • นำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Silhouette Analyzer เครื่อง Moire และเครื่อง Sketched Outlines
ปี 2534
 • จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์" (Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) พร้อมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
ปี 2535
 • เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็ว พร้อมทั้งรักษาและบรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ปี 2536
 • ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด ตามลำดับ
ปี 2537
 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2540
 • ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศ รู้จักผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ มากขึ้น ด้วยการจัดงาน "Sahagroup Export & Trade" ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2541
 • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ปี 2542
 • บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายกำลังการผลิต ออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค

Morie Camera
Wacoal Laboratory
Balancing Bra, Clinical wear
wacoal thailand best

ทศวรรษที่ 4 ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม

(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)
ปี 2543
 • ริเริ่มโครงการ "วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแล ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2548
 • นำระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปี 2549
 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ "Balancing Bra Service" บริการสั่งตัดชุดชั้นในสำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
ปี 2551
 • ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า "Diamond Intimacy" ซึ่งนำคริสตัล Swarovski มาประดับบนชุดชั้นในเป็นครั้งแรก

ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทำการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ

วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
Balancing Bra
Diamond Intimacy

หน้าที่ :