หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

  • นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
  • หลักการกำกับดูแลกิจการ
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
  3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
  4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
  2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  4. การวินิจฉัยข้อสงสัย