หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

 • นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
 • หลักการกำกับดูแลกิจการ
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย